Használható urinoterápia prosztatagyulladás és impotencia kezelésére?

Nise prosztatagyulladással kapcsolatos véleményekkel

nise prosztatagyulladással kapcsolatos véleményekkel

Magyar Tudomány genomika a XXI. Alapítás éve: Elôfizetési díj egy évre: Ft Terjeszti a Magyar Posta és alternatív terjesztôk Kapható az ország igényes könyvesboltjaiban Nyomdai munkák: Akaprint Kft.

  • Recept prosztatagyulladásos körte meghalására A ráktól már nem kellett tartanom, viszont más nehézségek jelentkeztek.
  • Click to rate this post!
  • Szédülés prosztatagyulladásból - napfenyizebolt.hu - 9
  • Loading Unsubscribe from Kovács János?

Összeállításunkban megismerkedhetnek a gének sokaságát vizs­gáló genomika gondolkodásmódjával, né­hány konkrét orvosi célkitûzésével és ered­ményével. Venetianer Pál az ún. A mindössze néhány éve létezõ tudományte­rület megteremtheti annak lehetõségét, hogy egyszer majd senkit ne kezeljenek olyan gyógyszerrel, amely genetikai adottságai miatt számára nem lehet hatékony.

Oláh Edit és Kopper László arról írnak, hogy a daganatokat génhibák okozzák, ezért a rák valójában genetikai betegségnek tekint­ hetõ. Bemutatják, hogy ez a felismerés mi­lyen szemléletváltozást, illetve milyen konk­rét gyakorlati eredményeket hozott a daga­natos kórképek kutatásában, gyógyításá­ban.

Korányi László és Pánczél Pál egy másik népbetegség, a cukorbaj genetikai hátterét elemzik, míg ha elolvassák Nagy Károly cik­ két, megtudhatják például, hogy milyen örök­ letes sajátságok tesznek valakit fogékonnyá az AIDS-fertõzésre, vagy épp ellenkezõleg, milyen genetikai konstelláció segíthet egy szervezetet a HIV legyõzésében. Összeállításunkat Bán Zoltán és Papp Zol­tán írásával zárjuk: hogyan segíthet a ge­netika az örökletes betegségek magzati kor­ban tör­ ténõ felismerésében, illetve még ko­rábban.

Kezeljem magam a prosztata adenómát

A beágyazódás elõtti geneti­ka lehe­tõvé teszi, hogy ismert örökletes kór­képekkel küszködõ családokban ne jöhes­sen létre olyan terhes­ség, amelybõl beteg gyermek születne. Mi a farmakogenomika? Mindegyikük 32 mg-ot vett be, de míg négy kutatónál semmilyen azon­nali hatás nem mu­tatkozott, a laborvezetõ, Robert L.

A vizelet­vizsgálat kimu­tatta, hogy míg a négy kolléga vizeletében megjelent a debriszokvin inak­tív metabolitja, a 4-hidroxi­debriszokvin, Smithnél ez az anyagcsere­ter­mék nem volt kimutatható. Az önkísérletet kö­vetõen ki­ lencvennégy orvos­tanhallgató­nak és három család valamennyi tagjának ad­tak 10 mg deb­ riszokvint, és a vize­letvizsgálat egyértel­mû­en két csoportra osz­totta a vizsgált személye­ket, rossz és jó meta­bolizálókra, nyil­vánva­lóvá téve, hogy a két csoport közti kü­lönbség genetikailag determinált Smith, Ez a kísérlet, noha látványosan és meg­ gyõzõen bizonyította, hogy gyógyszerhatás, gyógyszerérzékenység szempontjából jelen­tõs genetikai különbségek léteznek ember és ember között, természetesen nem volt iga­zán új felfedezés, ilyen különbségek létét régen sejtették.

A második világháborúban az amerikai katonák primakvint szedtek malária ellen.

Azért írok Önnek, mert szeretném kifejezni mérhetetlen hálámat és boldogságomat, amit ennek a szernek köszönhetek. Próbáltam már mindent antibiotikum: Nolicin, zipran, stb. A tünetek újra és újra előjöttek! Idén nyáron elhatároztam,meggyógyulok és kész!

Alf Alving és munkatársai megállapították, nise prosztatagyulladással kapcsolatos véleményekkel ezt az érzékenységet a glukózfoszfát dehidrogenáz enzim mû­ködési hibája okozza Carson et al.

Ma már azt is tudjuk, hogy a gén, amelyik ezt az enzimet kódolja, az egyik legpolimor­fi­kusabb emberi gén, több mint mutánsát ismerjük, és a földön több mint millió ember hordozza azt a variánst, amely bizo­nyos gyógyszerek hatására hemolizist okoz.

Ezeket, és az irodalomban elõforduló más hasonló adatokat elõször ben Arno Mo­tulsky foglalta össze klasszikus Drug Reactions, Physio prosztatagyulladásos eljárás and Biochemical Genetics címû tanulmányában, és a megszületõ új tu­ domány, a farmakogenetika elsõ tankönyve ben jelent meg Werner Kalow: Pharmacogenetics: Heredity and the Response to Drugs.

Az elsõ teljes genomszekvencia megha­ tározása Fleischmann et al. Noha alapjelentésben a két fogalom világo­san elkülöníthetõ az egyik az egyes gének­kel, a másik a gének összességével, vagyis a genommal foglalkozikösszetételekben ez a különbségtétel nehézségeket okoz. A farmakogenetika genomika jelentõ­ ségének megértéséhez induljunk ki abból a közismert mindennapi tapasztalatból, hogy még a legjobb, legtöbbet használt gyógysze­ reink is hatástalannak bizonyulnak egyes betegeknél, és ártanak más betegeknek.

No­ha ez valóban mindennapos tapasztalat, a következõ két táblázat adatai mégis meg­ döbbentõek. Ezeket az egyedi különbségeket okoz­ hatják a szer felvételében, a szövetek közti és sejten belüli eloszlásában, a célponttal való kölcsönhatásában, lebomlásában és ki­választásában mutatkozó eltérések, és ezen eltérések mindegyikének lehet genetikai oka, meghatározottsága. A genetikai té­nye­zõk lehetnek ritkán tiszta mendeli öröklés­menetet mutató monogénes allélikus kü­lönbségek, többnyire azonban multifak­to­ riálisak és kvantitatívak.

A farmakogenetikai hatású genetikai poliformizmusoknak olykor semmiféle más fenotipikus hatásuk nincs azaz csak a kérdéses gyógyszer alkalmazása esetén észlelhetõekmás esetekben vi­szont a hatás pleiotrop, vagyis együtt jár más, fenotipikusan észlelhetõ különbségekkel vagy bizonyos betegségekre való hajlamban mutatkozó eltérésekkel. A következõkben néhány konkrét példá­val szeretném illusztrálni az elmondottakat: A CYP2D6 gén terméke egy fontos deto­xifikáló enzim citokrom pamely több mint száz ismert és fontos gyógyszer meta­bolizmusában lebomlásában játszik szere­pet.

A gén erõsen polimorf, hetvenöt allélját ismerjük, és ezek közül tizenöt teljesen inak­tív. Smithnél is ez okozta a debriszokvin-into­ leranciát.

nise prosztatagyulladással kapcsolatos véleményekkel

Az N-acetiltranszferáz hiánya az antitu­ berkulotikumként használt izoniacid alkal­ mazásánál okoz egyeseknél súlyos hepato­ toxikus tüneteket Vatsis et al.

Az ALOX5 gén kódolja az 5-lipoxigenáz enzimet. Ennek az enzimnek a gátlószereit alkalmazzák az asztma gyógyítására. E gén promoterében azaz a gén mûködésének in­tenzitását megszabó részen van egy öt pél­ dányban ismétlõdõ szakasz, egy úgyneve­zett VNTR Variable Number Tandem Repeat.

Az emberek egy részében e szakaszok száma ötnél több, és akik homozigóták erre az eltérésre, a férfi prosztatagyulladás veszélyes erõsen csökkent a gén kifejezõdése, és ilyenkor sokkal kevésbé hat­nak ezek a gyógyszerek Palmer et al. Az Iressa nevû új gyógyszer fogadtatása sokáig ellentmondásos volt, mert a tüdõrák nemkissejtes formájánál a páciensek egy kis részénél csodát mûvelt, a többségre vi­szont egyáltalán nem hatott.

Ma már tudjuk, hogy az Iressa azokban az esetekben hat, ahol az EGFR epidermális növekedési fak­tor-receptor gén mutációja okozta a rákot Marx, Egy másik rákgyógyszernél, az emlõrák ellen használt Nise prosztatagyulladással kapcsolatos véleményekkel is kimutatható, hogy csak azokban az esetekben hatásos sajnos ott sem mindigahol az ERBB2 gén által kódolt tirozin kináz receptor túlterme­ lõdik Noble et al. A példákat természetesen igen sokáig lehetne sorolni, hiszen a farmakogenetikai szempontból releváns empirikus adatok mennyisége exponenciálisan nõ, és ma már szinte áttekinthetetlen.

A következõkben azonban ehelyett két kérdést tekintenék át: 1. Mit jelent a farmakogenetika a gyógyszer­ kutatás számára. Mit jelent a farmakoge­ netika a gyógyszerrendelés és alkalmazás számára. Természetesen ezek nem csak, sõt nem elsõsorban tudományos kérdések, hi­szen gazdasági, egészségpolitikai, társadalmi, etikai problémákat is felvetnek.

Tehát, például, ha egy ismert gyógyszercélpontban gyakoriak a hatást kedvezõtlenül befolyásoló mutációk, akkor megkísérelhetõ egy másik, homológ célpont, illetve arra ható vegyület keresése.

Ha a gyógyszer metabolizmusát befolyásolja károsan valamely mutáció, akkor kereshetõ hasonló hatásmechanizmusú, de eltérõ me­ tabolizmusú vegyület. Így például az a tény, hogy CYP2D6 lokusznak igen gyakori a nullallélje, és hogy az e gén által meghatározott enzim olyan sok gyógyszer méregteleníté­ sében játszik szerepet, arra indítja a gyógy­ szergyárakat, hogy kerüljék a jövõben az olyan vegyületeket, amelyeket ez az enzim metabolizálna.

Minden esetben, amikor a farmakogenetikai különbségek rávilágítanak a gyógyszer hatásmechanizmusának vala­mely új vonására, ezek az ismeretek segíthe­tik új, jobb vegyületek tervezését. Nem tar­tozik szorosan véve e cikk tárgyköréhez, de feltétlenül megemlítendõ, hogy a teljes hu­mán genomszekvencia ismerete — függetle­nül az egyedi eltérésektõl — önmagában is hihetetlenül kitágította a gyógyszerkutatás perspektíváit, új potenciális gyógyszercél­pontok keresésének lehetõségeit.

Ez a tizenkét centrum egységes hálóza­tot képez, egyikük, a Stanford Egyetemen létesült köz­pont, felel azért, hogy létrehozza és fenntartsa a Pharmacogenetics and Phar­macogeno­mics Knowledge Base-t, amely­nek honlapján az eredmények hozzáférhetõ­ek Weinshil­boum, Több nagy gyógyszergyár és számos közpénzbõl finanszírozott kutató­ in­tézet közös programja az SNP-konzorcium.

Mint ismeretes, az egyes emberek között átlagosan mintegy ezer nukleotidonként talá­lunk különbséget azaz két nem-rokon egyed DNS-szekvenciája átlagosan 3 millió ponton tér el egymástól. Ezek az eltérések lehetnek az illetõ egyénnél frissen fellépõ, nise prosztatagyulladással kapcsolatos véleményekkel egyedi mutációk is, de nagyobb ré­ szük valamikor régebben keletkezett, s ezért nagyszámú embernél megtalálható.

A nyil­vánosan hozzáférhetõ adatbázisokban je­lenleg már mintegy hétmillió SNP-t tartanak nyilván, és számuk rohamosan nõ. Az SNP-k eloszlása az egyes emberekben azonban nem teljesen véletlenszerû. Ha az emberi evolúció során valamikor, valahol egy mutá­ció történt, akkor ez a továbbiakban többé-kevésbé együtt öröklõdött az annak az egyénnek DNS-ében elõforduló más SNP-kkel többé a közeliekkel, nise prosztatagyulladással kapcsolatos véleményekkel a távo­liakkal.

Ezért az egyedek jelentõs részében az SNP-mintázat többé-kevésbé hasonló, ezeket a nagy részben hasonló mintázatokat nevezik haplotípusoknak. Az SNP-k renge­tegében tehát nagyon megkönnyíti a tájéko­zódást a fontosabb haplotípusok megisme­rése, és azoknak a különbözõ emberi popu­ lációkban rasszokban, etnikumokban való elõfordulási gyakoriságainak ismerete.

Ennek keretében nise prosztatagyulladással kapcsolatos véleményekkel rûen kiválasztott nem-rokon egyed DNS-ét vizsgálják meg, akik az emberiség három nagyrasszát nise prosztatagyulladással kapcsolatos véleményekkel 90 nigériai yoruba, 45 japán, 45 kínai és 90 észak-európai szár­mazású amerikai.

  1. Nitrofurantoin prosztatagyulladás esetén
  2. Alkalmazás terhesség és szoptatás alatt A gyógyszer terhesség alatt és szoptatás alatt ellenjavallt.
  3. Szintén 50 év fölötti korosztályban jelentkezik elsősorban.

A személy DNS min­tájából ezer ismerten polimorf hely szek­venciájának meghatározásával fogják a hap­lotípusokat összeállítani The International HapMap Consortium, Arra a kérdésre, hogy a farmakogenomi­ka hogyan fogja ténylegesen befolyásolni a jövõ új gyógyszereinek kifejlesztését, nem egyszerû a válasz.

Van ugyan néhány általá­ nos tanulság, de a specifikusabb farmako­ ge­nomikai eredmények felhasználásával kap­csolatban különbözõ az egyes nagy gyógy­szergyárak attitûdje, illetve stratégiája.

Egy­felõl, minden cég abban érdekelt, hogy új gyógyszerének minél nagyobb legyen a pia­ca, célközönsége, tehát idegenkedik attól, hogy olyan gyógyszert dobjon piacra, amely­nek felhasználói köre eleve szûkített.

Más­felõl viszont esetleg nagyon jelentõs költség­csökkenéssel járhat a potenciális páciensek számának ilyen korlátozása. Egy sikeres gyógy­szer teljes fejlesztési költsége ma átlagosan millió dollár, e költségnek több mint a felét a klinikai kipróbálás viszi el, abból pedig egy jelentõs rész a harmadik fázis, amelyben elbukik a jelölteknek körülbelül a fele.

Ugyancsak jelentõs megtakarítást jelent­hetne, ha a kudarc a harmadik klinikai fázis helyett már az elsõben vagy a másodikban kiderülne.

Használható urinoterápia prosztatagyulladás és impotencia kezelésére? Menu Nem a bonyolult műtéti technikák vagy a költséges és ritka gyógyszerek lépnek fel fő problémaként, hanem sokszor maga az enyhe és. Hogyan lehet eltávolítani égő érzést prosztatagyulladással Hogyan lehet eltávolítani égő érzést prosztatagyulladással Hogyan lehet eltávolítani az ekcémát - Healthy Miss. Tartalomjegyzék: A nap videója; Tennivalók; például az Atopiclair, az ekcéma által érintett bőrre.

Jelenleg — ismereteim szerint — nincs még olyan gyógyszer a piacon, amelynek fejlesz­ tésénél ezt a stratégiát alkalmazták volna.

Retrospektíve azonban belátható, hogy ese­tenként milyen elõnyös lehetett volna. Az, hogy az FDA mégis enge­délyezte, annak volt köszönhetõ, hogy ezek­nél a betegeknél szinte drámaian eredmé­nyes volt. Minthogy ma már azt is tudjuk, hogy a siker egyértelmûen az EGFR gén egy mutációjától függ hét nem gyógyuló beteg egyikénél sem volt jelen ez a mutáció, kilenc gyógyuló beteg közül nyolc­nál viszont megvolt nyugodtan állítható, hogy a klinikai kipróbálási fázist jelentõsen rövidítette volna és számos életet meg­ment­hetett volna az e mutáció jelenlétére történõ elõzetes szûrés.

A farmakogenomika egy másik lehetsé­ ges stratégiáját illusztrálhatja a következõ példa.

György és a prosztata megnagyobbodás

Egy gyógyszergyár új súlycsökkentõ készítményét pontosabban: jelöltjét nagy­ számú önként jelentkezõ szedte, akiknek súlyváltozását a kísérleti periódusban re­gisztrálták. A vizsgált egyedek többségénél nise prosztatagyulladással kapcsolatos véleményekkel súlyváltozás csekély volt, normális eloszlást mutatott, és az eloszlási görbe gyakorlatilag azonos volt a placebót szedõ kontrollcso­portéval.

nise prosztatagyulladással kapcsolatos véleményekkel

Ennek az egye­lõre nem publikus kísérleti eredménynek az üzenete világos. A kérdéses vegyület álta­lános fogyókúrás szerként nyilván nem alkal­mazható. Amennyiben azonban sikerül megtalálni a reagáló szubpopulációban azt a mutációt vagy haplotípust, amely õket el­különítí a többségtõl, akkor elképzelhetõ egy bizonyos, genetikai teszttel azonosítható embercsoport számára igen hatásos új gyógyszer kifejlesztése.

Ezen a ponton rátérhetünk a második felvetett kérdés megválaszolására: hogyan hat a farmakogenomika a gyógyszerrende­ lésre és alkalmazásra.

More posts

A jelenlegi helyzetet illetõen egyszerû a válasz: sehogy. Jelenleg sehol a világon nincs kötelezõen elõírt vagy széleskörûen, rutinszerûen alkalmazott ge­ netikai tesztvizsgálat egyetlen ismert gyógy­ szer alkalmazása elõtt sem, még azokban az e cikk elején említett esetekben sem, ahol pontosan ismerjük a gyógyszerhatás szem­pontjából jelentõs mutációt és annak szere­pét.

Ennek számos oka van. Elsõsorban: noha a farmakogenomika alaptézise az, hogy a gyógyszerhatásban észlelt egyedi különbség oka nagyrészt genetikai, nyilvánvalóan ez a genetikai determináció nem teljes, a gyógy­szerhatás különbségeit befolyásolhatja a páciens neme, kora, testsúlya, életmódja, más betegségei, más szedett gyógyszerek stb.

nise prosztatagyulladással kapcsolatos véleményekkel

Ezért lehet kérdéses, hogy érde­ mes-e a teszt elõzetes elvégzése. A farmakogenomikai tesztelés elter­jedésének az is komoly akadálya, hogy a gyakorló orvosok, egészségpolitikusok és egészségügyi középkáderek túlnyomó több­ségének képzettsége nem elegendõ e tesz­tek adekvát alkalmazásához és értelmezésé­hez.

Ez természetesen nemcsak nálunk van így, hanem a legfejlettebb, leggazdagabb or­szágokban, így az USA-ban is.

nise prosztatagyulladással kapcsolatos véleményekkel

Problémát jelent a páciensek tájékozatlan­sága és felkészületlensége is. Meglehetõsen nyilvánvaló, hogy ha a beteg ismerõsei köré­ben értesült egy divatos gyógyszer kiváló hatékonyságáról, akkor nehezen tudja elfo­gadni, hogy az orvos a gyógyszer felírását egy teszt elvégzésétõl teszi függõvé, s annak eredménye alapján esetleg megtagadja azt.

Az elõbbiekben elmondottak ellenére nyilvánvaló, hogy már ma is van tere bizo­ nyos genetikai tesztek elvégzésének sap cédrus prosztatagyulladás kezelése szeralkalmazás elõtt, ezt a gyakorlatot olykor alkalmazzák, és elõbb-utóbb valószínûleg általánossá válhat egyes ma is forgalmazott készítmények esetében. Különösen áll ez a két említett rákgyógyszerre, a Herceptinre és az Iressára, ahol a kúra igen magas költsége és a várható eredményben mutatkozó drá­mai eltérés feltétlenül indokolhatja az elõze­tes genetikai tesztelést.

És ezt az USAban már olykor valóban alkalmazzák. A bostoni Nise prosztatagyulladással kapcsolatos véleményekkel Rákkutató Intézet és a Massa­chusetts-i Általános Kórház kutatói már kidol­gozták és szabadalmaztatták a kérdéses EGFR-mutációt kimutató tesztet, de termé­szetesen képtelenek volnának minden bete­get tesztelni az USA-ban évente ezer nem-kissejtes tüdõrákot diagnosztizálnak.

Elképzelhetõ, hogy a nem is távoli jövõben ilyen típusú gyógyszereket már egy genetikai tesztkittel együtt fognak forgalmaz­ni, és a szabályozó szerv például az FDA elõ fogja írni a teszt kötelezõ alkalmazását.

Az FDA ban már adott ki egy nem kö­telezõ irányelvrendszert a farmakogenomi­káról. A farmakogenomika gyakorlati alkalma­ zásának távolabbi jövõjét döntõen minden bizonnyal két tényezõ fogja meghatározni. Az egyik: hogy a nagy gyógyszercégek jö­ võbeni kutatási-fejlesztési programjaikban mennyire lesznek készek alkalmazni a far­ makogenomikát, hogy meg fognak-e jelen­ ni, és ha igen, mikor, olyan új gyógyszerek, amelyekre vonatkozóan már az engedélye­ zéskor meghatározzák a potenciális felhasz­ nálóknak egy genetikailag meghatározott szûkebb körét.

Az is elképzelhetõ, hogy az új gyógyszernek egyszerre több változatát hozzák forgalomba, mindegyik változatot egy-egy pontosan definiált szubpopuláció számára. Erre vonatkozóan a szakirodalom becslései elég különbözõek. Az gyakorlatilag biztosra vehetõ, hogy ez a fordulat a nem nise prosztatagyulladással kapcsolatos véleményekkel olyan távoli jövõben be fog következni, mér­tékére és jelentõségére vonatkozóan már eltérnek a vélemények.

Az is valószínûnek látszik, hogy a már forgalomban lévõ gyógy­ szerek felhasználásában nem lesz komoly változás, a cégek ugyanis nem érdekeltek ab­ ban, hogy már engedélyezett készítmé­nyeik piacát saját maguk szûkítsék, még ak­kor sem, ha ezáltal az alkalmazás hatékony­sága javulna. A másik tényezõ: hogy a technikai ha­ ladás mennyire fogja olcsóbbá és gyorsabbá tenni a genetikai tesztek elvégzését. Ez a ha­ ladás eddig drámai volt.

D-mannóz tapasztalatok

A Humán Genom Program a teljes emberi DNS-szekvenciát tizenöt év alatt határozta meg, hátommilliárd dollár költséggel. A HGP vezetõinek jelen­legi célja az, hogy e költséget leszorítsák ezer dollárra a cél elérését tíz éven belül re­mélik. Eb­ben nise prosztatagyulladással kapcsolatos véleményekkel esetben valóban remélhetjük, hogy egy-két évtized múlva minden gyógyszer­rendelés elõtt az orvos megtekinti a páciens genom­képét, s ennek figyelembe vételé­vel írja meg a receptet.

Garrod, Archibald E. Goldstein, David B. Nature Reviews Genetics. Nature Reviews Drug Discovery. Meyer, Urs A. The Journal of the American Medical Association. Palmer, Lyle J. Roses, Allen D. Smith, Robert L. Spear, B. Brian — Heath-Chiozzi, M. Szumlanski, Carol et al. DNA Cell Biology.

nise prosztatagyulladással kapcsolatos véleményekkel

Belgyógyászati Klinika Guðmundur Jóhann Arason PhD, assistent professor Department of Immunology, Institute for Medical Laboratory Sciences, Landspítali University Hospital, Reykjavík, Izland, Bevezetés Az emberiség egyik érthetõ törekvése az, hogy megfejtse a hosszú élet titkát: megjó­ solhassa, kinek van arra esélye, hogy megérje a kilencvenedik vagy századik születésnap­ját.

Jól tudjuk, ebben lényeges szerepet ját­szik az életmód: gyógyszer a prosztatagyulladás fájdalmaira káros szokások dohányzás, mértéktelen ivás, egészségte­len táplálkozás kerülése meghosszabbít­hatja a várható élettartamot.

Azonban õsi népi bölcsesség az, hogy hosszabb életre számít­ hatnak azok, akiknek szülei és nagyszülei is sokáig éltek, mint nise prosztatagyulladással kapcsolatos véleményekkel, akiknek felmenõi korán meghaltak. A tudomány górcsõ alá nise prosztatagyulladással kapcsolatos véleményekkel és igazolta ezt a bölcsességet.

Chack Yung Yu D. A legegzaktabb módja az ilyen vizsgálatnak az, hogy egy- és kétpetéjû ikrek csoportjait hasonlítják össze. A vizsgálatba lehetõség tyanshi prosztatagyulladásból egy-egy korosztály minden ikerpárját bevonják, és megvizsgálják, hogy van-e öszszefüggés az ikerpárok tagjainak élettartama között.

Találtak ilyen összefüggést, és például a Dániában végzett számítások alap­ján kiderült, hogy kb. Ez a zsíranyagcserét szabályozó egyik legfontosabb gén, az ún.

A génnek három gyakori variánsa ε2, ε3 és ε4 létezik. Sok kaukázusi, sõt ázsiai népcsoportban végzett vizsgálat egybe­hangzóan igazolta: az ε2 variáns hordozóinak lényegesen nagyobb, míg az ε4 variáns hor­dozóinak lényegesen kisebb az esélyük arra, hogy hosszú életûek legyenek, mint azok­nak, akik csak a leggyakrabban elõforduló ε3 variánst hordozzák.

D-mannóz Tapasztalatok | D-mannose Tapasztalatok | D-mannóz

A különbség fõ oka, hogy az ε4 variáns hordozóiban gyakrabban észlelhetõk a zsíranyagcsere rendellenes­sé­gei. A legutóbbi évek vizsgálataiból azonban világossá vált, hogy az igen hosszú élettartam genetikai meghatározói között az apolipo­protein E gén csak az egyik a legalább ugyan­olyan fontos vagy még lényegesebb gének között. Amerikai kutatók a teljes emberi gén­készlet végigpásztázásával összehasonlítot­ták több mint háromszáz 98 éves vagy annál idõsebb ember génjeit ötven éven aluli kont­rollokéval.

Egy, a 4. Valószínûleg egészen más mechanizmus útján fejti ki hatását az olasz kutatók által ban leírt, human sirtuin 3-nak nevezett gén, amelynek az egyik variánsát hordozó férfiak sokkal hosszabb, míg a másik variánsát hordozó férfiak sokkal rövidebb élettartamra számíthatnak.